Patent

patent

Bir buluş için buluş sahibine devlet tarafından verilen bir patent, buluş sahibinin izni olmadan başkalarının buluşu üretmesini kullanmasını veya satmasını belirli bir süre boyunca engelleme hakkı tanıyan bir belgedir.

Patentli bir buluş; tıpkı işle ilgili alınıp, satılabilen, kiralanıp, kiraya verilebilen diğer mallar gibi buluş sahibinin mülkiyeti haline gelir. Patentler alındıkları ülkeler için hak sahipliği doğurur.

Buluş; teknik bir sorunu çözerken geçilen her bir aşamanın sonunda elde edilen yöntem veya bu yöntem sonucunda ortaya çıkan ürünlerin oluşumunu sağlayan tasarlanmış fikirler olup daha önce bulunmayan bir şeyin, insanın düşünce çabası ile geliştirilmesidir.

Buluşlar patent ve faydalı model belgesi ile korunmaktadır.

İncelemesiz patent 6769 SMK ile kaldırılmış olup, patent ve faydalı model belgesi alınabilmesi için Türk Patent tarafından araştırma raporu düzenlenmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Buluşun patent ile korunabilmesi için taşıması gereken özellikler;

  • YENİLİK; Tekniğin bilinen durumuna dahil olmayan buluş yenidir.
  • TEKNİĞİN BİLİNEN DURUMUNUN AŞILMASI; İlgili olduğu teknik alandaki uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikar bir şekilde çıkarılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş ise tekniğin bilinen durumu aşılmış kabul edilir.
  • SANAYİYE UYGULANABİLİRLİK; Tarım dâhil sanayinin herhangi bir alanında üretilebilir ve/veya kullanılabilir özellikte ise sanayiye uygulanabilir olduğu kabul edilir.

Araştırma

Geleneksel terminoloji ile sınaî mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan “patent hakkı” özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır. Buluşların yeni ve özgün olması hususunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalarında MARPATAŞ kendine ait araştırma portalı ile buluş ürün/yöntem/metot/kimyasal içerik/bileşikler,vb. konularında ve firma bazında detaylı araştırma yapmakta ve müvekkillerinin haklarının tam anlamıyla korunmasını sağlamaktadır.

Yenileme

Patentler için koruma süresi 20 yıl olup, bu süreler başvuru tarihinde başlar ve bu süreler içinde buluş korunur. Koruma süresi sonunda yenileme işlemine tabi değildir.Korumanın devamı için başvuru tarihine istinaden koruma süresi sonuna kadar başvuru tarihinden itibaren üçüncü yıldan başlamak üzere her yıl bir defa ilgili ülke mevzuatı gereği belirlenmiş ücret ödemesi ile yıllık sicil kayıt yenileme işlemi yapılabilmektedir.

İtiraz

Patentin verilmesi kararının bültende yayımlanmasından itibaren altı ay içinde üçüncü kişiler patente itiraz edebilmektedir. Böylece, buluş ve yenilik içermeyen; buluş bütünlüğü olmayan ve sanayiye uygulanabilir olmayan patentlerin iptalleri Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından patentin verildiğine ilişkin kararın bültende yayınlanması aşamasındayken sağlanabilmektedir.

Takip

Buluş yapmayı, yenilikleri ve yaratıcı fikri faaliyetleri teşvik etmek için gerekli olan korumayı ve buluşlarla elde edilen teknik çözümlerin sanayide uygulanmasını sağlayan “patent” , TEKNOLOJİNİN PARA BİRİMİ VE MUTLAK GÜÇ olduğundan, bu gücü ve Pazar değerini kaybetmemek, kayıplara uğramamak için mutlaka takip sistemine kaydedilmelidir.

Sicil Kayıt İşlemleri

Patent haklarınızın korunması ve 3. kişilerin olası ihlallerine karşı kullanılması konusunda bir sorun yaşamamak için, patent sahibinin unvan, nevi ve adres değişiklikleri, patent üzerinde devir, birleşme veya miras yoluyla hak sahipliği değişiklikleri, haciz, rehin gibi işlemlerin Türk Patent nezdinde patent siciline kaydedilmesi gerekir.